Támogatott képzések munkáltatóknak (GINOP PLUSZ-3.2.1-21) 3. szakasz

A pályázatok benyújtására 2024. március 5-től 2024. június 30-ig van lehetőség.

Támogatás célja

A támogatás célja, hogy a feltételeknek megfelelő vállalkozásoknak továbbadott támogatást nyújtson a munkahelyi képzések megvalósításához, ezzel növelve a termelékenységüket. Ennek érdekében a munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján támogatást kaphatnak.

A harmadik Hirdetményszakasz a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok munkavállalóinak szóló képzések finanszírozását segíti, különös tekintettel az energiaintenzív ágazatokban foglalkoztatott munkavállalókra.

Magas energiaintenzitású termelésben érintett ágazatok listája:

 • 2017 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
 • 2331 Kerámiacsempe, -lap gyártása
 • 2311 Síküveggyártás
 • 1711 Papíripari rostanyag gyártása
 • 2352 Mész-, gipszgyártás
 • 2011 Ipari gáz gyártása
 • 2410 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
 • 2540 Fegyver-, lőszergyártás
 • 2313 Öblösüveggyártás
 • 1062 Keményítő, keményítőtermék gyártása
 • 2332 Égetett agyag építőanyag gyártása
 • 2399 M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása
 • 2451 Vasöntés
 • 2351 Cementgyártás
 • 1712 Papírgyártás
 • 2014 Szerves vegyi alapanyag gyártása

 

A képzésbe vonható munkavállalókra vonatkozó feltételek:

 • Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább 3 fő, míg nagyvállalatok esetében legalább 8 fő képzése szükséges.
 • A képzésben részt vehet bármely, a támogatást igénylő vállalkozás által munkaszerződéssel foglalkoztatott, magyar állampolgárságú és minden olyan, külföldi állampolgárságú természetes személy is, aki magyarországi munkavégzésre jogosító munkavállalási, vagy összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy magyarországi munkavállalásához engedély nem szükséges,
 • továbbá a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel a 16. életévét betöltött, Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár.

 

Képzésekre vonatkozó feltételek:

 • A hirdetmény keretében legalább 16 órás képzések támogathatók.
 • A meghatározott képzések megvalósíthatóak:
 • vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként, vagy
 • az Fktv. 2.§ (1) bekezdés szerinti belső képzés keretében.

 

Támogatható tevékenységek köre
(támogatható képzés típusok)

Szakmai ismeretre irányuló képzés

Olyan képzés, amely az Szktv. szerinti szakképesítésre felkészítő szakmai képzés vagy részszakmára felkészítő szakmai oktatás, vagy valamely foglalkozás, munkakör, vagy munkatevékenység magasabb szintű végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.

Példák:

 • Gépkezelő hatósági jogosítvány megszerzése (gépkezelő hatósági szaktanfolyam és vizsga)
 • Raktárvezető (szakképesítés)
 • Teherkötözés tréning

 

Soft skill képzés

Olyan, gazdasági ágazattól független, a munkaerő-piacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák megszerzésére, vagy fejlesztésére irányuló képzés, amely részszakmához, szakképesítéshez, nyelvi, vagy informatikai képzettséghez nem, vagy csak részben köthető kompetenciák fejlesztését célozza.

Példák:

 • Munkahelyi elsősegélynyújtás tréning
 • Hatékony ügyfélszolgálati kommunikáció tréning
 • Konfliktuskezelés

Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés

Olyan képzés, amely digitális technológia használatához vagy alkalmazásához szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.

Példák:

 • Irodai szoftverek használata tréning
 • Munkahelyi táblázatkezelés

Egyedi árajánlattal és

testre szabott, egyéni igényekhez igazodó ütemezéssel

vállaljuk a cégek által választott helyen és időben

a tréningeket, valamint a szakmai és hatósági képzéseket!

 

Elszámolható költségek

 • képzési költség
 • a kieső munkaidőre jutó bruttó bér
 • a képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósítás költsége

Összefoglalva a támogatás összege: képzési költségből, bértámogatásból és szakmai megvalósítás költségeiből áll.  A támogatás a munkavállaló egyénekre szól, az összegre a munkáltató jogosult és ez által a hatósági szerződés is a munkáltatóval köttetik.

Elszámolható képzési óradíjak: A belső és külső képzésekre eltérő maximális súlyozott óradíjak vonatkoznak. A belső képzések óradíja nem haladhatja meg az azonos képzési típusba tartozó „külső” képzések maximális óradíjának 75%-át.

 • Szakmai ismeretre irányuló képzés (20 fős max. csoportlétszám)
  Vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzés esetén: 4375 Ft/óra/fő
  Belső képzés esetén: 3281 Ft/óra/fő

 • Soft skill képzés (20 fős max. csoportlétszám)
  Vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzés esetén: 3750 Ft/óra/fő
  Belső képzés esetén: 2813 Ft/óra/fő

 • Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés (20 fős max. csoportlétszám)
  Vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzés esetén: 3125 Ft/óra/fő
  Belső képzés esetén: 2344 Ft/óra/fő

 • Nyelvi képzés (10 fős max. csoportlétszám)
  Vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzés esetén: 2500 Ft/óra/fő
  Belső képzés esetén: 1875 Ft/óra/fő

Egy főre jutó maximálisan elszámolható képzési költség: A maximálisan elszámolható egy főre jutó képzési költség 250 000 forint, ami az alábbi négy szempont (hátrányos helyzet vagy megváltozott munkaképesség, hátrányos helyzetű régió, kiemelt ágazat, IKT képzések) bármelyikének teljesülése esetében 350 000 forintra növelhető:

 • a képzésbe vont személy a támogatás szempontjából hátrányos helyzetű, vagy megváltozott munkaképességű. A hátrányos helyzet igazolása esetén a megnövelt keretösszeg a hátrányos helyzetűnek tekinthető vagy megváltozott munkaképességű személy(ek)re értendő. E támogatás esetében hátrányos helyzetűnek tekinthetők, aki:
 1. 15 és 24 év közötti életkorú; vagy
 2. 50 éven felüli személy; vagy
 3. alacsony iskolai végzettségű vagy pályakezdő (nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakmai képesítést (az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének 3. szintje), vagy a nappali tagozatos tanulmányait legfeljebb két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban.
 • a képzésbe vont személy Hátrányos helyzetű régióban dolgozik (telephely szerinti munkavégzés).
 • 12.31 előtt a pályázó vállalkozás cégkivonatába bejegyzett főtevékenysége alapján a cég TEÁOR kódja a kiemelt gazdasági ágazatok valamelyikébe tartozik.
 • az összes megpályázott képzés összértékének legalább 25%-át a Támogatható képzés típusok pontjában meghatározott információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzések alkotják.

Ez az elszámolható keretösszeg az összes képzési típusra együttesen értendő, az óradíj megfelelőségét figyelembe véve. Az egy főre jutó képzési költség ezt az összeget meghaladhatja, de maximum 250 000 (növelt esetben 350 000) forint számolható el.

 

Támogatás mértéke:

A képzési támogatásra és bértámogatásra egyaránt érvényes támogatási intenzitások az alábbiak szerint alakulnak:

Mikro-és kisvállalkozás             

 • képzés esetében képzési támogatás: 70%         
 • kieső bérköltség esetében de minimis támogatás: 70%
 • szakmai megvalósítás költsége esetében de minimis támogatás: 100%

Középvállalkozás         

 • képzés esetében képzési támogatás: 60%
 • kieső bérköltség esetében de minimis támogatás: 60%

Nagyvállalat                 

 • képzés esetében képzési támogatás: 50%
 • kieső bérköltség esetében de minimis támogatás : 50%

Magas energiaintenzitású termelésben érintett ágazatokban főtevékenységet végző vállalkozások esetében

 • képzés esetén (válságtámogatás): 100% átmenetileg – a 2024.06.30-ig hozott támogatási döntések esetében
 • kieső bérköltség esetén (válságtámogatás) a vállalkozás méretétől függetlenül, szakmai megvalósítás költsége esetében de minimis támogatás, amennyiben a vállalkozás mérete mikro-, vagy kisvállalkozás: 100% átmenetileg – a 2024.06.30-ig hozott támogatási döntések esetében